Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

WillOn.be besteedt erg veel zorg aan de opbouw van de website, de werking ervan, de integriteit en de inhoud van de verspreide informatie. U mag als gebruiker van ons verwachten dat wij ons ten volle inspannen om de applicatie perfect te laten functioneren. WillOn.be kan echter niet volledig garanderen dat de informatie op de site op elk moment correct, volledig, beschikbaar  en betrouwbaar is.

Als u willOn.be gebruikt, stemt u ermee in dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan en gebruiken. U kan ten allen tijde ons vragen uw gegevens in te kunnen kijken, deze aan te kunnen passen en te kunnen verwijderen uit ons bestand. Als gebruiker bent u verantwoordelijk voor de veiligheid en de geheimhouding van uw wachtwoord.

Gebruikers van www.willOn.be worden verondersteld bij het opladen van bestanden (teksten, afbeeldingen, muziek, films,...) enkel gebruik te maken van legale bestanden. Indien hier misbruik van gemaakt wordt door de gebruiker, kan de samenwerking met de gebruiker stopgezet worden. Wij kunnen niet aansprakelijk gehouden worden voor het opladen van illegale bestanden.

WillOn.be kan niet aansprakelijk zijn voor onderbrekingen van de diensten die willOn.be via de website aanbiedt en de gevolgen die daaruit voor de gebruiker en elke derde zouden kunnen voortvloeien.

WillOn.be is ook niet aansprakelijk voor gelijk welke schade die de gegevens of de hardware van de gebruiker zouden ondervinden terwijl die laatste naar de website surft of doorheen de pagina’s ervan bladert, of meer algemeen tijdens de doorgifte van de bestanden en de computerprogramma’s waarmee op zijn ontvangstapparatuur de website wordt samengesteld. In het bijzonder is willOn.be niet aansprakelijk voor de eventuele doorgifte van virussen via zijn website.

Gebruikers die zich inschrijven op onze website en de dienstverlening wensen te stoppen, worden verondersteld 2 maanden voor het verlopen van de lopende periode willOn.be hiervan op de hoogte te brengen.

WillOn.be behoudt zich het recht voor bij hernieuwing van een periode de tarieven aan te passen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de nieuwe tarieven die gelden op het moment van een nieuwe inschrijving te raadplegen.

Bij stopzetting van de dienstverlening door de klant voor een dienstverleningsaspect behoudt willOn.be zich het recht toe de gebruiker de toegang tot de applicatie te ontzeggen en alle opgeslagen gegevens te wissen uit haar databanken.

Onverminderd de andere bepalingen uit onderhavige Algemene Voorwaarden, kan willOn.be in geval van tekortkoming door de klant het account van de klant acht dagen na het versturen van een e-mail naar de klant waarin vergeefs gevraagd wordt om zich te houden naar de onderhavige Algemene Voorwaarden stopzetten.

Deze stopzetting zal gebeuren zonder kennisgeving van alle schade en interesten die zouden kunnen worden geëist door willOn.be van de klant of van zijn rechthebbenden en wettelijke vertegenwoordigers voor de schade geleden door deze tekortkomingen.

De klant zal via e-mail op de hoogte worden gebracht van de stopzetting van zijn account. De gegevens m.b.t. de klant zullen op vraag van hem/haar vernietigd worden of vervallen na afloop van de lopende wettelijke deadlines na opzegging van het account van de klant.

Geen enkele werkingsfout kan tot enige vorm van financiële compensatie leiden.

Gebruikers die de websites www.willOn.be, www.uw-willOn.be, … gebruiken en/of ingaan op één van de diensten worden verondersteld  de onderhavige Algemene Voorwaarden volledig te aanvaarden.

WillOn.be is een webapplicatie van de BVBA Eliacta (BTWnr: BE 0842 874 966).

 

Toepasselijk recht – toekenning van jurisdictie

Onderhavige Algemene Voorwaarden vallen onder de bepalingen, interpretaties en toepassingen van de Belgische wet, de taal die gebruikt wordt in geval van betwisting van een bepaling van de Algemene Voorwaarden wordt de Franse of Nederlandse taal gebruikt.

De Belgische rechtbanken zijn bevoegd voor alle betwistingen.